Seuran sisäiset säännöt

ICE TEAM RASEBORG – SEURAN SISÄISET SÄÄNNÖT

1. JOHDANTO
2. SEURA JA JOUKKUEET
3. JÄSENKOKOUKSET
4. HALLITUS JA HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMIHENKILÖT
5. JOUKKUEET
6. ICE TEAM RAASEPORIN TAVOITTEET JA ARVOT
6.1 KASVATUKSELLISET TAVOITTEET
6.2 URHEILULLISET TAVOITTEET
6.2.1 Päihteetön pelikenttä
6.2.2 Urheilulliset tavoitteet jääkiekossa ja taitoluistelussa

6.3 URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA
6.3.1 Vastuuntunto
6.3.2 Avoimmuus
6.3.3 Lähimmäisen kunnioittaminen
6.3.4 Tasapuolisuus
6.3.5 Valmennukselliset periaatteet
6.3.6 Jääkiekko- ja taitoluistelu varusteet

7. JOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT

7.1 Toimihenkilöiden valinta
7.2 Toimihenkilöiden tehtävät

7.2.1 Valmentaja / ohjaaja
7.2.2 Joukkueenjohtaja
7.2.3 Huoltaja
7.2.4 Varainhoitaja
7.2.5 Vanhemmat
7.3 Toimihenkilön tai pelaajan rankaiseminen

8. TALOUDEN HOITO SEURASSA JA JOUKKUEISSA (Eteläisen alueen taloudenhoito-ohje)

8.1 Seuran talouden hoito
8.2 Yksittäisen joukkueen varainhankinta ja taloudenhoito
8.2.1 Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus
8.2.2 Joukkueen hankinnat
8.2.3 Joukkueen rahat ja omaisuus
8.2.4 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen seuran sisällä
8.2.5 Pelaamisen lopettaminen seurassa
8.2.6 Joukkueen jakautuminen tai loppuminen
8.2.7 Talousasioihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen
8.2.8 Sisaralennukset

9. JÄÄVUOROT JA NIIDEN HALLINTA

10. SEURAN VARUSTEET
10.1 Yleistä
10.2 Seuran edustusasut
10.3 Seuran fanituotteet
10.4 Seuran palkitsemiset

11. NUORI SUOMI

Liite 1. Ice Team Raaseporin eri ikäluokkien syntymävuodet kaudella 2014 – 2015

Liite 2 Ice Team Raaseporin organisaatiokaavio

ICE TEAM RASEBORG – SEURAN SÄÄNNÖT

1. JOHDANTO

Ice Team Raasepori perustettiin syksyllä 2011 jatkamaan Ekenäs Hockey Teamin aiemmin aloittamaa seuratoimintaa jääurheilun parissa. Pääpaino alussa on jääkiekossa ja taitoluistelussa, mutta mitään jääurheilulajia ei suljeta pois.

Ice Team Raasepori  tarjoaa lapsille ja nuorille sekä myös vanhemmille harrastajille mahdollisuuden jääurheilun harrastamiseen Länsi-Uudellamaalla.

Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan Ice Team Raaseporin jäsenten ja siihen liittyvien sidoshenkilöiden toimimista yhdistyksen yhteydessä. Ymmärtämällä nämä periaatteet helpotamme kaikkien toimimista yhteiseksi hyväksi.

2. SEURA JA JOUKKUEET

Seuran virallinen nimi on Ice Team Raseborg rf ja sen kotipaikka on Raaseporin kaupunki. Seurasta käytetään nimilyhennettä Ice Team. Ice Team Raseborgin toimintakausi on 1.5 – 30.4.

Ice Team Raaseporin jäsenistön muodostavat pääosin jääkiekon pelaajat ja taitoluistelijat. Joukkueiden ja sektorien toimihenkilöiden tulee niinikään olla seuran jäseniä.  Seuran varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

Em. toimivien eli varsinaisten jäsenten lisäksi seurassa voi olla kunnia- ja kannattajajäseniä.

Seuran jäsenmaksukausi on sama kuin toimintakausi. Mikäli jäsenmaksu maksetaan ilmoitettuun eräpäivään mennessä on jäsenyys takautuvasti voimassa toimintakauden alusta lähtien. Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 3 kk ajan maksamatta, jäsenen katsotaan eronneen seuran jäsenyydestä (seuran säännöt 4§)

3. JÄSENKOKOUKSET

Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan vuosikokouksen päättymiseen saakka. Varsinaisia kokouksia järjestetään kerran vuodessa. Vuosikokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja ja hallitus sekä hyväksytään tilinpäätös, talousarvio ja toimintasuunnitelma. Vuosikokous päättää myös seuraavan kauden jäsenmaksusta.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.

Seuran kokouksissa äänivaltaisia ja vaalikelpoisia ovat seuran täysi-ikäiset jäsenet, lukuun ottamatta kannattajajäseniä.

4. HALLITUS JA HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMIHENKILÖT

Hallitus

Hallitukseen kuuluu 5-7 seuran vuosikokouksessa valittua henkilöä. Hallitus käyttää seuran kokousten ulkopuolella suurinta päätös – ja toimeenpanovaltaa vastaten mm. seuran taloudesta.

Hallitus hyväksyy joukkueiden perustamisen ja toimihenkilövalinnat sekä tukee ja valvoo joukkueiden toimintaa. Hallitus voi valita tarvitsemansa muut toimihenkilöt tai erityisasiantuntijat erikseen.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa. Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja vastaa yhdessä hallituksen kanssa seuran toiminnan kehittämisestä sekä edustaa seuraa muissa yhdistyksissä, joissa seura on jäseninä. Puheenjohtaja on seuran työntekijöiden esimies.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii tarvittaessa puheenjohtajan sijaisena. Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Huoltopäällikkö tai seuran varustevastaava

Seuran pelaajat hankkivat omat varusteensa pl. pelipaidat, harjoituspaidat ja maalivahtien varusteet, jotka hankitaan kootusti. Varustevastaava(t) vastaavat paitavarastosta ja auttavat tilaamaan tarvittaessa uusia varusteita. Seuran varustevastaava nimetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Ongelmanratkaisuelin

Tavoitteena on ratkaista ongelmat niiden syntypaikoilla. Pitkittyvien tai vaikeiden kiistojen selvittelyyn hallitus voi pyytää apua ongelmanratkaisuelimeltä. Ongelmanratkaisuelimen voivat esimerkiksi muodostaa hallituksen edustaja, seuran vanhempien edustaja sekä yksi ulkopuolinen jäsen. Ongelmanratkaisuelin perehtyy tapaukseen, kuulee kiistan osapuolia ja antaa sen jälkeen esityksensä ratkaisuksi osapuolille ja hallitukselle, joka tekee ratkaisupäätöksen. Seuran hallitus nimeää ongelmanratkaisuelimen edustajat tapauskohtaisesti.

Ongelmanratkaisuelin ei käsittele raha-asioista johtuvia erimielisyyksiä (kts kohta 8.2.7)

Valmennuspäällikkö

Valmennuspäällikkö vastaa seuran valmennustoiminnasta, sen linjauksista, valmentajien valinnasta ja toiminnan valvonnasta. Valmennuspäällikkö kartoittaa valmentajatilannetta seuran tarpeisiin ja toimii seuran valmentajakerhon vetäjänä. Valmennuspäällikkö valitsee joukkueiden valmentajat ja esittelee valinnat hallitukselle. Valmennuspäällikkö on yhteydessä Suomen Jääkiekkoliittoon omiin tehtäviinsä liittyen. Tasoryhmien tekeminen ja ryhmien pelaajavalinnat ovat myös valmennuspäällikön vastuulla. Valmennuspäällikkö hallinnoi seuran käytössä olevan jääajan jakamisen joukkueille sekä toimii tulevaisuudessa seuran mahdollisena Nuori Suomi – yhteyshenkilönä. Valmennuspäällikön esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja.

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu seuran talouden seuranta, jäälaskutus, kirjanpidon avustavat työt (joukkueiden tilit), seuran varusteiden hankinnan valvominen, joukkueenjohtajien tukena oleminen (mm. joukkueenjohtajakokoukset) sekä Suomen Jääkiekkoliiton ohjeiden mukaisena seurayhteyshenkilönä toimiminen. Toiminnanjohtaja vastaa myös seuran markkinoinnista ja seuratason varainhankinnasta. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii seuran puheenjohtaja. . Mikäli seuralla ei ole erillistä toiminnanjohtajaa, toimii niissä tehtävissä seuran puheenjohtaja apunaan seuran hallitus.

Tekniikkavalmentaja

Tekniikkavalmentajan pääasiallisena vastuualueena on jääkiekon lajitekniikan opettaminen painotuksena seuran E – H ikäluokat sekä ko ikäluokkien valmentajien toiminnan tukeminen. Tekniikkavalmentaja osallistuu myös seuran taitojäiden suunnitteluun sekä toteutukseen yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Tekniikkavalmentaja valitaan erikseen mahdollisuuksien mukaan.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja huolehtii yhdistyksen rahavaroista, joista hän on hallitukselle laillisesti vastuussa.

Taloudenhoitaja antaa hallitukselle lyhyen selostuksen seuran tiliasemasta hallituksen kokouksissa tai niin usein kun se vaatii.

Taloudenhoitaja suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut ja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä ja hallituksen apuna jäsenluetteloa.

Taloudenhoitaja laatii yhdistyksen tilit ja valmistelee vuositilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen ja omaisuusluetteloineen hallitukselle edelleen tilintarkastajalle toimitettavaksi.

Taloudenhoitaja opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille.

5. JOUKKUEET

Ice Team Raaseporin käytännön valmennus- ja kilpailutoiminta tapahtuu ikäluokkajoukkueissa. Jokainen joukkue vastaa omasta toiminnastaan ja on velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja hallituksen antamia ohjeita. Joukkueet noudattavat Ice Team Raaseporin tekemää ”Toimintaohje joukkueenjohtajalle” asiakirjaa.

Uudet joukkueet perustetaan aina luistelu- ja kiekkokoulun jälkeen.

Joukkueen johtaja selvittää huhtikuun loppuun mennessä seuraavan kauden pelaajamäärän, jonka perusteella päätetään tulevan kauden joukkueiden osallistuminen eri sarjoihin.

Joukkueen vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan, varainhoitajan ja huoltajat sekä joukkueesta riippuen näille tarvittavan määrän apuvoimia. Valmennuspäällikkö valitsee joukkueelle vastuuvalmentajan. Kaikki toimihenkilövalinnat hyväksyy seuran hallitus.

Tavoitteena on se, että nuoremmissa, alle 10-vuotiaissa ikäluokissa olisi käytettävissä yksi ohjaaja 5-6 pelaajaa kohti, joten aktiivisten vanhempien toivotaan kutsuttaessa osallistuvan ohjaukseen vastuuvalmentajan apuna. Vanhemmissa ikäluokissa valmennus muuttuu, vanhempien rooli ohjaajina pienenee ja joukkueille pyritään löytämään ulkopuolisia valmentajia.

Luistelu- ja kiekkokoulu

Ice Team Raasepori tarjoaa vuosittain 50-100 lapselle luistelun ja kiekkoilun ensiopetuksen luistelu- ja kiekkokoulussa. Luistelu- ja kiekkokoulu toteutetaan Suomen Jääkkiekkoliiton leijonaliigan periaatteilla sekä Suomen Taitoluisteluliiton antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Luistelu- ja kiekkokoulu jaetaan pääosin 5-7 ja 8-12 vuotiaisiin lapsiin, joille tarjotaan kauden lopussa mahdollisuus liittyä joko uusiin perustettaviin ikäkausijoukkueisiin tai jo olemassa oleviin oman ikäistensä pelaajien joukkueisiin sekä taitoluistelujaoksen toimintaan. Luistelu- ja kiekkokoulu aloitetaan syys- lokakuussa. Tarvittaessa, mikäli aktiivisuutta esiintyy, voidaan luistelu- ja kiekkokoulua pitää myös keväällä. Tämä harkitaan aina toimintasuunnitelman yhteydessä erikseen vuosittain.

Muut yhdistykset, joissa seura on jäsenenä

Ice Team Raasepori rf on Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) jäsen. Muita yhdistyksiä, joissa seura on jäsenenä ovat:

6. ICE TEAM RAASEPORIN TAVOITTEET JA ARVOT

6.1 KASVATUKSELLISET TAVOITTEET

Ice Team Raaseporissa kasvatukselliset tavoitteet ovat kaikkien jääurheilulajien harrastajille samat. Ohjaajien ja valmentajien tavoitteena on kasvattaa pelaajat

a)      urheilulliseen ja terveeseen elämäntapaan, joka takaisi heille hyvän peruskunnon.

b)      myönteisen, itseensä luottavan ja terveen minäkuvan omaaviksi nuoriksi, jotka osaavat iloita onnistumisistaan ja kannustaa kavereitaan epäonnistumisissakin

c)      muiden pelaajien huomioonottamiseen ja ryhmässä toimimiseen hyväksymään erilaiset ihmiset

d)      toimimaan kärsivällisesti vaihtelevissa olosuhteissa

e)      huolehtimaan annetuista tehtävistä, varusteista ja hygieniastaan

f)        toimimaan yhteisön sääntöjen edellyttämällä tavalla

Hyvä joukkuehenki syntyy vain, kun jokainen haluaa tehdä työtä sen eteen. Jokaisen tulee olla kannustava joukkuekavereita kohtaan kaikissa tilanteissa, epäonnistumisissakin. Seurassamme jokainen saa tehdä virheitä, kunhan niistä pyrkii ottamaan opikseen.

Ice Team Raaseporin ikäluokkien lapsilla ja nuorilla koulunkäynti on ensisijainen tehtävä. Jääurheilu ei saa olla esteenä koulutehtävien tekemiselle.

Seuran vuosittainen toimintasuunnitelma määrittää aina tarkemmat kauden tavoitteet eri toiminnoille.

6.2 URHEILULLISET TAVOITTEET

6.2.1 Päihteetön pelikenttä

Ice Team Raaseporin tavoitteena on kasvattaa lapset urheilulliseen elämäntapaan. Siihen eivät kuulu alkoholin, huumaavien aineiden tai nuuskan käyttö eikä tupakointi. Nämä ovat kiellettyjä kaikissa seuran tilaisuuksissa. Joukkueiden toimihenkilöiden velvollisuus on olla hyvinä esimerkkeinä sekä huolehtia asiaan liittyvästä ohjauksesta ja valvonnasta. Toivomme vanhemmilta ja sidosryhmiltä tämän asian huomioimista.

6.2.2 Urheilulliset tavoitteet jääkiekossa ja taitoluistelussa

Ice Team Raasepori on ensisijaisesti juniorikasvattajaseura. Ice Team Raaseporin tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuudet harrastaa kiekkoilua tai taitoluistelua laadukkaasti hoidetussa seurassa. Ice Team Raasepori voi toimia yhteistoiminnassa muiden jääurheiluseurojen kanssa.

Kasvattaminen tässä yhteydessä merkitsee jääkiekon osalta:

– Toimimista alkuvaiheessa G-C2 –junioreissa*)  (6-15 v.).

– Vanhemmassa C -ikäluokassa seuran pelaajat voivat pyrkiä kykyjensä puitteissa muihin joukkueisiin tai jatkaa harrastamista Ice Team Raaseporin ikäkausijoukkueissa.

– Edustusjoukkueen tai C2 ylempien juniorijoukkueiden perustaminen päätetään erikseen vuosittain.

– Pelaajien ohjaamista oman pelaajauran jälkeen valmentaja- tai tuomaritehtäviin tai harrastekiekon pariin.

– Pelaajien kasvattamista urheilulliseen elämäntapaan ja päihteettömyyteen

– Kanssapelaajien ja kilpailijoiden arvostamisen opettamista.

– Kansainvälisyyskasvatusta joukkuevierailujen kautta

Yksittäistä pelaajaa koskevissa päätöksissä tärkeimpänä kriteerinä on pelaajan kehittyminen yksilönä, ei yksittäisen joukkueen menestyminen.

Taitoluistelijoiden osalta kasvattaminen merkitsee:

– Luistelukoulun järjestämistä (4-10 vuotiaille).

– Jokaista luistelijaa pyritään valmentamaan yksilöllisesti oman taitotasonsa mukaan.

– Luisteluharrastusta voi luistelukoulun jälkeen jatkaa yksinluistelun harrastusryhmissä.

– Oma ryhmä ”harrastajat” perustamista (yli 10-18 v). Harrastajiin voi siirtyä luistelukoulusta tai valmennusryhmistä, jos luistelija ei halua kilpailla.

– Jos harrastajia on paljon, niin mahdollisuus jakaa ryhmä kahteen osaan, jossa ”Harrastajat A” –ryhmä harjoittelee perusluistelutaitoja ja helpompia kuvioita ja ”Harrastajat B” –ryhmässä luistelisivat edistyneemmät luistelijat, jossa harjoitellaan vaikeampia liikkeitä ja hyppyjä.

– Harrastajat A ja B harjoittelevat kuitenkin samalla jäällä ja ovat yksi oma ryhmä. Harrastajat B –ryhmään siirrytään yleensä A-ryhmän kautta. Harrastajat –ryhmässä tärkeintä on luistelun ilo ilman kilpailullisia tavoitteita.

Yksinluistelun valmennusryhmät

– Pienten valmennusryhmät Piruetit (4-6 v) ja Ritit (6-8)

– Yksinluistelun kilparyhmät (K3 n. 7-10 v, K2 n.9-13 v, K1 n. 13 v)

Pienten valmennusryhmiin siirrytään luistelukoulusta ohjaajan suostumuksesta. Ensimmäinen ryhmä kilpaluisteluun tähtäävällä luistelijalla on Piruetit, jossa harjoitellaan perusluistelutaitoja, peruspiruetteja ja -liukuja sekä luodaan pohjaa yksöishypyille. Harjoittelussa käytetään edelleen hyödyksi paljon leikkejä, eikä harjoittelu ole vakavaa. Tärkeintä on luistelun ilo! Pirueteilla on tavoitteena harjoitella 2x viikossa jäällä ja yhden kerran viikossa jään ulkopuolella oheisharjoittelussa.

Seuraava askel yksinluistelun saralla on Ritit. Ritteihin siirrytään Pirueteista valmentajan suostumuksesta. Ritit harjoittelevat jo vaativampia taitoluistelun liikkeitä ja kuvioita ja ryhmässä aloitetaan yksöishyppyjen harjoittelu. Riteillä tavoitteena on 3 jääharjoitusta ja yhdet oheisharjoitukset viikossa sekä baletti.

Yksinluistelun kilparyhmät:

K3 (n.7-10 v.)

K2 (n.9-13 v.)

K1 (n. 13 v. ->)

Yksinluistelun kilparyhmiin siirrytään Riteistä valmentajan suostumuksesta. Ensimmäinen kilparyhmä on K3, jossa harjoitellaan sujuvaa perusluistelutaitoa, yksöishyppyjä, jalanvaihtopiruetteja ja luodaan pohjaa kaksoishypyille. Ryhmän tavoitteena on saavuttaa riittävä taitotaso omaa kilpailuohjelmaa varten. K3 ryhmällä on tavoitteena 5-6 jääharjoitusta viikossa sekä 4 oheisharjoitusta. K3 ryhmäläisille on lisäksi baletti kerran viikossa.

K3 ryhmässä luistelevat osallistuvat alueellisiin mini- ja silmukilpailuihin, seurojen välisiin kutsukilpailuihin ja oman seuran kuukausikilpailuihin. Kilpailuita on noin 5-8 kauden aikana.

K2 ryhmään siirrytään K3 ryhmästä valmentajan suostumuksesta. K2 ryhmässä harjoitellaan kaksoishyppyjä, hiotaan perusluistelutaitoa ja harjoitellaan vaativimpia piruetteja perustuen luistelija omaan kilpailutasoon. K2 ryhmässä luodaan valmiudet kolmoishyppyjen harjoitteluun.

K2 ryhmän tavoitteena on saada 6-7 jääharjoitusta viikossa sekä 4-5 oheisharjoitusta sekä baletti 2x viikko.

K2 ryhmän luistelijat osallistuvat kauden aikana silmu-, debytantti- tai noviisi –sarjojen kilpailuihin, seurojen välisiin kutsukilpailuihin sekä oman seuran kuukausikilpailuihin. Kilpailuita on noin 6-8 kaudessa.

Yksinluistelun harrastuskilparyhmä:

Jos harrastaja –luistelijoiden joukossa on paljon halukkaita kilpailijoita, niin heille voisimme perustaa oman ryhmän. Harrastuskilparyhmän luistelijat osallistuisivat Taitajat –sarjan kilpailuihin ja heille järjestetään kilpailuja lähialueella. Harrastuskilparyhmään otetaan luistelijoita Harrastajat A ja B – ryhmistä, kun heidän taitonsa riittävät omaan kilpaohjelmaan. Kaikille harrastuskilparyhmässä luisteleville tehdään oma kilpaohjelma. Heillä olisi jääharjoituksia 3-4xviikossa, oheisharjoittelua 2xviikossa ja baletti kerran viikossa.

Seura ei aseta kilpailumenestystavoitteita pelaajilleen, taitoluistelijoilleen tai joukkueilleen. Seuran näkemys on, että kilpailumenestys on lopputulos siitä, millaisia yksilöitä, valmentajia ja toimihenkilöitä seurassamme on. Sekä siitä, miten hyvin olosuhteet harjoittelulle on pystytty järjestämään ja miten hyvää valmennusta pystymme harrastajillemme järjestämään.

Pyrimme Ice Team Raaseporissa kehittämään kaikkia edellä olevia osa-alueita niin laadukkaasti, että voimme tarjota yksittäiselle harrastajalle hänen omien tavoitteidensa mukaiset kehittymismahdollisuudet.

6.3 URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA

Ice Team Raaseporin tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria muodostamaan elämänkatsomus,jossa liikunnan ilo ja urheilullisuus muodostavat vahvan perustan terveelle elämälle ja vahvalle itsetunnolle. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen säännöllisen liikunnan avulla on tärkeää jokaiselle Ice Team Raaseporin toiminnassa mukana olevalle lapselle.

6.3.1 Vastuuntunto

Jokainen Ice Team Raaseporin jäsen ja jokaisen juniorin vanhempi tuntee vastuunsa joukkueen ja seuran toiminnasta ja tekee parhaansa edistääkseen hyvässä hengessä tapahtuvaa yhteistyötä joukkueen sisällä, joukkueiden kesken ja joukkue-seura -akselilla. Ice Team Raasepori tukee lapsen ja nuoren kotia ja koulua kasvatuksellisessa työskentelyssä. Jokaisella pelaajalla tai taitoluistelijalla on vastuu itsestään ja muista jäällä olevista.

6.3.2 Avoimmuus

Seura on toiminnassaan avoin ja tiedottaa jäsenilleen säännöllisesti toiminnastaan. Seuran toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat ovat avoimia kaikille seuran jäsenille ja seura tiedottaa niistä joukkueille oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. Joukkueet tai eri sektorit huolehtivat aktiivisesti omasta tiedottamisestaan.

6.3.3 Lähimmäisen kunnioittaminen

Kanssapelaajaa tai pelaajien vanhempien osalta kanssavanhempaa sekä muita juniorityössä mukanaolevia kohdellaan arvostuksella ja kunnioituksella. Lähimmäiselle suodaan oikeus lausua mielipiteensä ja siitä keskustellaan asiallisesti.

6.3.4 Tasapuolisuus

Jokainen pelaaja on oikeutettu tasapuoliseen valmentajan antamaan ohjaukseen ja kohteluun peleissä ja harjoituksissa. Mahdolliset perhesuhteet eivät saa vaikuttaa toimihenkilöiden toimintaan.

6.3.5 Valmennukselliset periaatteet

Valmennuksellisesti lapsille pyritään antamaan laadukasta valmennusta. Valmentajat saavat koulutuksen Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Taitoluisteluliiton järjestämillä vuosittaisilla kursseilla. Laadukkaalla valmennustyöllä päästään vuosittain asetettuihin tavoitteisiin ja taataan jatkuvuus jääurheilun parissa harrastaville.

6.3.6 Jääkiekko- ja taitoluistelu varusteet

Jääkiekkovarusteiden suhteen noudatetaan seuraavia ohjeita:

Pakolliset varusteet luistelukoulussa: luistimet ja kypärä

Pakolliset varusteet kiekkokoulussa: maila, luistimet, ristikollinen kypärä, kaulasuojus suositeltava

Luistimet: sopivan kokoiset, ei saa puristaa, ohut sukka riittää, teroitetut

Maila: pituus leuankärjen tasalla luistimet jalassa, vaihtelee hieman pelaajan mieltymysten mukaan, mailan päässä tuppi, joka on riittävän suuri estämään sen menon ristikon läpi

Housut: pituus siten, että menevät hieman polvisuojusten päälle, suojaavat myös polvillaan ollessa reittä

Muut suojukset: Kooltaan sopivat, pelaajilla kaikki suojukset

Taitoluistelussa: https://www.iceteam.fi/fi/luistelukoulu/varustus/

7. JOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT

Ice Team Raaseporin joukkueissa tulee olla nimettynä seuraavat toimihenkilöt:

 • Vastuuvalmentaja * valmennuspäällikkö esittelee, seura nimeää
 • valmentaja/ohjaaja * valmennuspäällikkö esittelee, seura nimeää
 • maalivahtivastaava * valmennuspäällikkö esittelee, seura nimeää
 • joukkueenjohtaja  * vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa
 • vastuuhuoltaja  * vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa
 • huoltaja  vanhempainkokous esittää,  seura vahvistaa
 • varainhoitaja  * vanhempainkokous esittää,seura vahvistaa
 • joukkueenvarajohtaja * vanhempainkokous esittää, seura vahvistaa

* Kiekkokoulun päättymisen jälkeen perustettavissa joukkueissa vastuuvalmentaja, ohjaajat ja maalivahtivastaava valitaan yleensä vanhempainkokouksissa, hallitus vahvistaa valinnat. Toimintaa koordinoi valmennuspäällikkö.

Taitoluistelijavalmentajat nimeää hallitus valmennuspäällikön esityksestä

Toimihenkilöt muodostavat joukkueen tukiryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteutumisesta, tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa.

Toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueessa ja tulee olla seuran jäseniä.

7.1 Toimihenkilöiden valinta

Valmentajat/ohjaajat

Valmennuspäällikkö valitsee joukkueille valmentajat/ohjaajat. Hallitus hyväksyy valinnat. Valmentajat/ohjaajat tekevät seuran kanssa valmennus/ohjaajasopimuksen.

Joukkueenjohtajat, huoltajat, varainhoitajat

Joukkueen vanhempainkokous valitsee keskuudestaan muut toimihenkilöt ja esittää seuran hallitukselle hyväksymistä varten.

Toimihenkilöt valitaan aina kaudeksi kerrallaan.

7.2 Toimihenkilöiden tehtävät

7.2.1 Valmentaja / ohjaaja

 • Toimii seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan.
 • Noudattaa valmentajasopimusta.
 • Toimii yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa.
 • Laatii kauden toimintasuunnitelman ja budjetin yhdessä joukkueenjohtajan ja varainhoitajan kanssa. *)
 • Laatii harjoituskohtaisen minuuttiohjelman. *)
 • Toteuttaa laaditun harjoitusohjelman käytännössä.
 • Nimeää ja peluuttaa joukkueen otteluissa. *)
 • Johtaa otteluita ja harjoituksia. *)
 • On mahdollisuuksiensa mukaan läsnäolovelvollinen kaikissa joukkueen tapahtumissa.
 • Vastaa joukkueen pelaajavalinnoista. *)
 • Vastaa osaltaan joukkueen työrauhan säilymisestä.
 • On kurinpitovelvollinen yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.
 • Osallistuu valmentajakerhon tilaisuuksiin.
 • Osallistuu vanhempainkokouksiin.
 • Informoi vanhempia kauden harjoitus- ja kilpailutoimintaan liittyvistä asioista. *)

*) toimiessaan vastuuvalmentajana

7.2.2 Joukkueenjohtaja

 • Toimii seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan.
 • Laatii joukkueelle toimintasuunnitelman ja budjetin yhdessä vastuuvalmentajan ja varainhoitajan kanssa.
 • Järjestää vanhempainkokoukset tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa kaudessa.
 • Vastaa tiedottamisesta joukkueessa ja pitää yhteyttä pelaajien vanhempiin.
 • Laatii joukkueen viikko- / kuukausiohjelman sekä organisoi ottelut, leirit, turnausmatkat ja muut tapahtumat yhdessä vastuuvalmentajan kanssa.
 • Huolehtii ja vastaa siitä, että kaikki joukkueen pelaajat ja toimihenkilöt ovat asianmukaisesti ja ajoissa lisensoitu.
 • Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.
 • On mahdollisuuksiensa mukaan läsnäolovelvollinen otteluissa aina ja harjoituksissa
 • tarvittaessa.
 • On osallistumisvelvollinen joukkueenjohtajien kokouksiin.
 • Tiedottaa joukkueelleen hallituksen päätöksistä ja huolehtii niiden toimeenpanosta.
 • Ylläpitää pelaajaluetteloa.
 • Toimii tarvittaessa Ice Team Raasepori  -turnauksen ikäluokkavastaavana.
 • On perehtynyt SJL:n kilpailusääntöihin.
 • Vastaa osaltaan joukkueen ja valmentajan työrauhan säilymisestä.
 • Toimii vuorollaan kiekkokoulun ja varustevaraston koordinaattorina seuran ohjeiden mukaan.
 • Suorittaa muut seuran antamat tehtävät.

7.2.3 Huoltaja

 • Toimii seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan.
 • Vastaa seuran joukkueiden käyttöön luovutetuista varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta sekä pitää varustekirjanpitoa.
 • Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta.
 • Huolehtii ensiavusta harjoituksissa.
 • Organisoi joukkueen luistinten teroituksen.
 • On läsnäolovelvollinen joukkueen harjoituksissa ja otteluissa.
 • Huolehtii pelaajien juomahuollosta otteluissa ja harjoituksissa.
 • Osallistuu huoltajille järjestettäviin koulutuksiin.
 • On kurinpitovelvollinen yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.

7.2.4 Varainhoitaja

 • Toimii seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan.
 • Osallistuu joukkueen toimintasuunnitelman ja budjetin tekoon yhdessä vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan kanssa.
 • Hoitaa joukkueen raha-asiat, seuraa ja huolehtii joukkueen kausimaksujen valvonnan.
 • Huolehtii että tiliotteet ja kuitit toimitetaan ajoissa seuran toimistoon.
 • Toimittaa joukkueen maksamat kilometrikorvaus- ym. kulukorvaustiedot seuran ohjeiden mukaan.

7.2.5 Vanhemmat

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Vanhemmilla on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät joukkueen toimihenkilöiden esittämät budjetti- ja toimintasuunnitelma- ehdotukset joukkueen vanhempainkokouksissa. Lisäksi vanhemmat:

 • Toimivat seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan.
 • Laativat itselleen pelisäännöt.
 • Sitoutuvat noudattamaan laatimiaan pelisääntöjä sekä toimimaan niiden ja SJL:n, STLL:n sekä alueen sääntöjen mukaan.
 • Osallistuvat joukkueen vapaaehtoistyöhön yhteisen harrastuksen hyväksi.
 • Ymmärtävät omalta osaltaan toiminnassaan lasten harrastustoiminnan periaatteet.
 • Vanhempien kolmen K:n kultainen sääntö: KULJETTAA, KUSTANTAA, KANNUSTAA
 • Anna valmentajille työrauha – kannusta katsomossa
 • Joukkueen pukukoppi on vanhemmille kiellettyä aluetta – lapset oppivat itsenäisiksi
  Pelimatkoilla on helpompi toimia, koska aina eivät vanhemmat ehdi mukaan.

Pelaajien vanhemmilta edellytetään rakentavaa ja kannustavaa asennetta lasten harrastusta kohtaan. Arvostava käyttäytyminen valmentajia, tuomareita, vastustajia, näiden vanhempia sekä oman joukkueen jäseniä kohtaan kuuluu Ice Team Raasepori -henkeen. Näitä periaatteita rikkovaa henkilöä kohtaan joukkue ja seuran hallitus voivat ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla joukkueen työrauha ja seuran maine voidaan palauttaa. Toimenpiteinä voidaan käyttää muun muassa puhuttelua, määräaikaista kieltoa osallistua joukkueen/seuran tilaisuuksiin tai muita kurinpidollisia ja ohjaavia toimia.

7.3 Toimihenkilön tai pelaajan rankaiseminen

Pelitilanteissa tapahtuneesta rikkomuksesta liiton elimet voivat langettaa toimitsijakieltoja myös joukkueen toimihenkilölle. Toimitsijakiellon saanut henkilö ei saa osallistua joukkueen peleihin muuten kuin katsojana.
Pelaajan rankaiseminen joukkueen toimihenkilön (valmentaja, joukkueenjohtaja, huoltaja) antamana

1. Huomautus

2. Aikaan sidottu treeni/pelikielto, max 1 vko, tapauksista aina info puheenjohtajalle ja valmennuspäällikölle

3. Seurasta erottaminen alla lueteltujen periaatteiden mukaisesti. Nämä asiat käsittelee aina seuran hallitus.
Kaikissa tapauksissa on ehdottoman tärkeää, että kaikkia osallisia kuullaan asiassa ennen päätöksentekoa. Huomautettavalle/rangaistavalle henkilölle on perusteltava aina huomautuksen/rangaistuksen syy sekä kerrottava mitä huomautus/rangaistus tarkoittaa.

Seuran periaatteiden mukaan hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut, on vahingoittanut seuran toimintaa tai mainetta tai joka on jättänyt noudattamatta seuran kokouksen tai hallituksen päätöstä. Ristiriitojen välttämiseksi jäsenten tulee pidättäytyä kaikista sellaisista jääkiekkoon liittyvistä hankkeista, joilla ei ole seuran johdon hyväksyntää.

8. TALOUDEN HOITO SEURASSA JA JOUKKUEISSA (Eteläisen alueen taloudenhoito-ohje)

8.1 Seuran talouden hoito

Seuran taloudenhoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä varojen hoidossa on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain ja seuran sääntöjen määräyksiä, ohjeita ja suosituksia sekä seuran kokousten päätöksiä.

Seuran toiminnassa käytetään Aktia-pankin palveluita. Ice Team Raaseporin seuratason talouden hoitajana toimii seuran toiminnanjohtaja. Seuran joukkueiden taloutta hoitaa joukkueen rahaston-hoitaja, joka hoitaa seuran ohjeiden mukaan kirjanpitomateriaalit toimistolle.

Pääsääntönä on, että seuran maksuliikenne – tulojen periminen ja menojen maksaminen – hoidetaan pankkitilejä käyttäen vähäisiä kassatapahtumia lukuun ottamatta. Pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää johtokunta.

8.2 Yksittäisen joukkueen varainhankinta ja taloudenhoito

Ice Team Raaseporin joukkueet tekevät kullekin toimintakaudelle joukkueensa budjetin. Tämän budjetin joukkueenjohtaja esittelee joukkueen vanhemmille ja toimittaa sen myös seuran toimistolle ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Yksittäisen joukkueen budjetin hyväksymisestä päättää joukkueen päätösvaltainen vanhempienkokous.

Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla. Taloudellinen vastuu seuran suuntaan on joukkueenjohtajalla.

8.2.1 Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus

Joukkueen nimissä olevaa pankkitiliä käyttävät kunkin joukkueen nimetyt vastuuhenkilöt. Kukin joukkue nimeää nämä vastuuhenkilöt keskuudestaan, nimeäminen tapahtuu päätösvaltaisessa vanhempainkokouksessa. Yleensä näitä henkilöitä ovat joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja.

Tilien käyttöoikeuksien muutokset hoidetaan seuran rahastonhoitajan kautta. Toimistoon toimitetaan vanhempainkokouksen pöytäkirja, josta ilmenee uudet joukkueen tilin käyttöoikeuksien haltijat (max 2/joukkue).

8.2.2 Joukkueen hankinnat

Joukkueet voivat hankkia itselleen tarvitsemaansa materiaalia omaan käyttöönsä. Hankinnoista päätetään päätösvaltaisessa vanhempainkokouksessa. Joukkue voi nimetä keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa hankitusta materiaalista. Hankinnoissa käytetään ensisijaisesti seuran virallisia yhteistyökumppaneita. Seuran värit ovat hankinnoissa seuraavat: kypärä valkoinen, housut mustat. Huomioitava kootusti hankittavat, jotka ovat pelisukat, pelipaidat, harjoituspaidat ja maalivahdin varusteet. Muissa hankinnoissa, kuten esim. verryttelyasut ja fleecet sekä toppapuvut noudatetaan seuran ohjeistusta. Pelipaidat ja maalivahdin varusteet (pl. luistimet) hankkii seura.

8.2.3 Joukkueen rahat ja omaisuus

Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu joukkueiden (=seuran) tilille, kerätty tai muuten hankittu, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue toimittaa kuukausittain alkuperäiset tiliotteet ja kuitit seuran toimistolle. Tiliotteet tulee olla tiliöityinä ja kuitit hyväksyttyinä ennen niiden palauttamista seuran toimistoon. Seuran toiminnanjohtaja toimittaa kootusti seuran joukkueiden tiliotteet kirjanpitäjälle, joka toimittaa joukkueille raportit kirjanpidosta neljännesvuosittain. Tämä edellyttää sitä, että jokainen joukkue toimittaa materiaalinsa ajallaan. Toistuvasti materiaalin palautuksessa myöhästyvä joukkue saa kululaskun kirjanpidon viivästymisestä.

Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun päättää joukkueen vanhempienkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että varoja kerätään ainoastaan toimintavuoden kuluihin. Joukkue voi kerätä maksuja yli tarpeensa, jos suunnitelmissa on esimerkiksi leirejä, turnausmatkoja ym., joiden kulut ovat normaalia korkeammat.

Kausimaksualennukset/korvamerkinnät joukkueen rahoista pelaajan tai joukkueen toimihenkilön hyväksi on kiellettyä. Vapaaehtoistoimihenkilöillä on mahdollisuus saada verovapaita kilometrikorvauksia ja päivärahoja verottajan ohjeiden mukaan. www.vero.fi

Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tai nuoren tarvitse lopettaa jääkiekon harrastamista. Käytännössä tämä tarkoittaa riittäviä mahdollisuuksia talkootyöhön, jotta kuluja saadaan näin peitettyä. Kaikki ne, jotka ovat osallistuneet päätöksentekoon taloudellisissa vaikeuksissa olevan perheen pelaajan auttamisesta, ovat vaitiolovelvollisia asian suhteen.

8.2.4 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen seuran sisällä

Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut on oltava suoritettuna vanhalle joukkueelle. Velvoitteiden suorittamisen jälkeen pelaajan jyvitetty osuus talkoo- tai muuten kerätystä rahasta siirtyy hänen mukanaan uuteen joukkueeseen. Pelaaja palauttaa kaikki vanhalta joukkueelta saamansa varusteet.

8.2.5 Pelaamisen lopettaminen seurassa

Pelaaja ilmoittaa joukkueenjohtajalle kirjallisesti lopettamisensa seurassa. Tällöin pelaaja palauttaa kaikki seuralta ja joukkueelta saamansa varusteet. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut ml. kausimaksut, on oltava suoritettuna seuralle siirtotodistuksen saamiseksi. Kausimaksua ei palauteta.

Siirtotodistuksen allekirjoittaa seuran siihen valtuuttama henkilö saatuaan kirjallisen lopettamisilmoituksen joukkueenjohtajalta. Kaikki pelaajan maksamat rahat, talkoilla tehdyt hyvitykset kausimaksuun, ilmoitustulot ym. jäävät joukkueen tai seuran tilille.

8.2.6 Joukkueen jakautuminen tai loppuminen

Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai jollakin muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilöille. Loppuvan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jäävät seuralle.

8.2.7 Talousasioihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen

Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja, muu toimihenkilö tai yksittäisen pelaajan vanhemmat kysyvät ensin neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta ja johtokunnan jäseniltä. Talouteen liittyvissä asioissa ongelmanratkaisuryhmänä toimii ko. joukkueen joukkueenjohtaja, seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Seuran hallituksella on lopullinen päätösvalta epäselvissä talousasioissa.

8.2.8 Sisaralennukset

Luistelu- ja kiekkokoulun osalta sisaralennus on 30% toisen osallistuvan lapsen osalta. Mikäli lapsia osallistuu enemmän kuin kaksi, on alennus silti sama 30%.

Eri ikäkausijoukkueissa pelaavien osalta alennusta huomioidaan molemmissa ikäkausijoukkueissa 20%. Joukkueenjohtajat ovat velvollisia huolehtimaan, että asia huomioidaan kausimaksuissa.

Sama alennusmäärä koskee, mikäli pelaajia on useampi kuin kaksi.

9. JÄÄVUOROT JA NIIDEN HALLINTA

Valmennuspäällikkö jakaa seuran käyttöön tulevan jääajan jäävuoroiksi joukkueille. Joukkue on vastuussa saamistaan jäävuoroista. Mikäli joukkue ei käytä saamaansa jäävuoroa, on asia ilmoitettava välittömästi, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen, valmennuspäällikölle joka tarjoaa vapautuvaa jäävuoroa ensin seuran omille joukkueille ja sen jälkeen muille käyttäjille. Jos vapautuvalle jäävuorolle ei löydy käyttäjää, laskutetaan joukkuetta, vaikkei se vuoroaan käyttäisikään. Jäävuorojen perumisissa tulee joukkueen huomioida jäähallin säännöt, joita seura käyttää perusteina peruttujen jäävuorojen laskuttamisessa joukkueilta.

10. SEURAN VARUSTEET

10.1 Yleistä

Ice Team Raaseporin hallitus päättää vuosittain seuran varusteiden hankinnasta ja edustusasujen mallista sekä Ice Team Raaseporin- logon käyttöoikeudesta seuran varusteissa ja asusteissa. Seura pyrkii tarjoamaan osana jäsenmaksuaan pelaajien käyttöön 1-2 pelipaitasarjaa. Pelipaidat inventoidaan vuosittain keväällä niiden kierrätyksen, kunnon ja lukumäärän tarkistamiseksi. Pelipaidat ovat seuran omaisuutta. Säilymisestä, kunnossapidosta ja korjauksista vastaavat joukkueet. Inventoinnista vastaavat varustevastaavat joukkueissa.

Varustevastaavat vastaavat ja huolehtivat pelipaitavarastosta ja suorittavat tarvittavat hankinnat yhdessä seuran toiminnanjohtajan kanssa.

10.2 Seuran edustusasut

Seuralla on kaksi pelipaitaa (sininen ja valkoinen) ja mustat pelihousut. Sukat ovat valkoiset.

Kypärän väri on valkoinen.

Joukkueet käyttävät näitä varusteita osallistuessaan sarjaotteluihin, harjoitusotteluihin sekä turnauksiin.

Kentän ulkopuoliseen edustamiseen seuran hallitus valitsee vuosittain asusteet, joissa saa käyttää seuran tunnusmerkkiä. Seuran tunnusmerkin käyttäminen muissa asusteissa vaatii aina seuran hallituksen luvan. Tunnusmerkkien käytössä joudutaan huomioimaan mahdolliset sponsorisopimukset. Joukkueet ovat velvollisia noudattamaan seuran tekemiä sopimuksia eri sponsoreiden kanssa.

10.3 Seuran fanituotteet

Seuran hallitus päättää vuosittain mitä ns fanituotteita seuralla on kulloinkin myynnissä. Seuran logon käyttäminen muissa kun seuran virallisissa tuotteissa vaatii aina seuran hallituksen luvan.

10.4 Seuran palkitsemiset

Seura palkitsee vuosittain joukkueiden esityksistä seuraavat vuoden henkilöt:

– pelaajat ikäluokittain

– valmentaja

– huoltaja

– vuoden tekijä

– toimihenkilö

– maalitykki (A-, B-, C-junioreissa)

– syöttökone (A-, B-, C-junioreissa)

– herrasmiespelaaja

– vuoden taitoluistelija

– ensihypyssä ensimmäisenä onnistunut

– tsemppari

– ahkera harjoittelija

– teknisesti eniten kehittynyt

– erityismaininnat

Hallitus voi halutessaan ja tarpeen tullessa valita myös muita henkilöitä oman harkinnan tai esityksen tultua hallituksen käsiteltäväksi.

11. NUORI SUOMI

Ice Team Raaseporin toiminta tähtää junioritoiminnassaan Nuori Suomi– hengessä tapahtuvaan harjoitteluun. Kaikessa toiminnassa pyritään edesauttamaan valmiuksia tulla sinettiseuraksi.

Sinettiseuraksi pääseminen edellyttää jääkiekkoseuralta toimintaa, jossa lajiharjoittelun ja pelaamisen ohella korostetaan erityisesti lasten ja nuorten kasvun ohjauksen merkitystä sekä monipuolisten liikunnallisten valmiuksien kehittämistä. Yleisinä tavoitteina ovat yksilön henkinen kasvu, sosiaalisuuteen kasvaminen ja urheilullisten elämäntapojen omaksuminen.

Jääkiekkoilullisesti tavoitteena on auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittymään innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Nuori Suomi-hengen mukaisesti toimiminen velvoittaa Ice Team Raaseporia jatkuvasti toimimaan lasten ehdoilla eri kehitysvaiheessa sekä tarkkailemaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen on painopisteenä.

Toimiminen sinettiseuran hengessä antaa Ice Team Raaseporille mahdollisuuden Kiekkoliiton palvelujen käytössä. Sinettiseuraksi pyrkimällä Ice Team Raasepori tarjoaa valmentajille hyvät kehitysmahdollisuudet. Lisää infoa Nuori Suomi kotisivuilta http://www.nuorisuomi.fi/

Sinettiseuraksi tähtäävät toimenpiteet Ice Team Raaseporissa:

 1. Seuran johto on informoitu Nuori Suomi –ohjelmasta ja siihen tähtäävästä toiminnasta
 2. Seuralla on Nuori Suomi –yhteyshenkilö, joka tarkkailee seuran kehittymistä
 3. Seuralla on luotuna sisäiset pelisäännöt
 4. Seuralla on ongelmanratkaisuelin
 5. Lasten vanhemmat on informoitu Nuori Suomi –ohjelmasta ja siihen pyrkimisestä
 6. Ohjaajilla ja valmentajilla on Nuori Suomi -ideologian mukainen koulutus
 7. Seuralla on ohjaajien ja valmentajien motivointi- ja koulutusjärjestelmä
 8. Seuralla on käytössä Nuori Suomi – materiaali

Liite 1. Ice Team Raaseporin eri ikäluokkien syntymävuodet kaudella 2015 – 2016

ikäluokka     syntymävuosi

C1 2000

C2 2001

D1 2002

D2 2003

E1 2004

E2 2005

F1 2006

F2 2007 

G1 2008

Liite 2 Ice Team Raaseporin organisaatiokaavio

HALLITUKSEN TEHTÄVIEN JAKO
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja Jäsen Jäsen Jäsen
Christian Wikström Ossi Rautio

Jan-Henrik Stenvall  Osmo Ruoho Jari Henriksson Johanna    Pohjalainen
             
Kokoukset SJL/valmennus /kurssit Kokoukset Budjetti Sisäinen viestintä Jäähalli Yhteistyökumppanit
    Kutsut  Kausi/joukkueet      
Johtokunta Tuomarit Jäsenrekisteri   Ulkoinen viestintä Kunta  
     Pelipassit Kirjanpito      
SJL/yleiset asiat Seuran säännöt   Kausi/joukkueet Nettisivut/Facebook Yhteiskuntasuhteet  
             
Henkilöstöhallinto Valmennus   Laskutus Lehdistö  
      Kausi/joukkueet    
Toimintasuunnitelma Jäänjako (VP)     Toimihenkilökoulutus  
      Taloussuunnitelma    
Yhteistyökumppanit          
           
Budjetti          
    Huoltopäällikkö      
Laskujen hyväksyminen          
    Varusteet   Jäsenhankinta  
           
    Seura-asut   Tapahtumat  
           
    Paidat   Mainonta  
           
    Toimitilat      

Logot