Möteskallelse till årsmöte

MÖTESKALLELSE

ICE TEAM RASEBORGS ÅRSMÖTE

TID 28.9.2017 kl. 18.00

PLATS : Aktia ishall, kiosken

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. Föredragningslistan för årsmötet godkänns

5. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas berättelse

6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs

8. Val av styrelsens ordförande, och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå

9. Val av verksamhetsgranskare och hans/hennes suppleant

10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden